Chế phẩm sinh học ứng chế mùi thối Clean Air - Vi sinh xử lý môi trường