Chế phẩm sinh học ứng chế mùi thối Clean Air AGRI - Vi sinh xử lý môi trường